Nyereményjáték szabályzat


Májusi nyereményjáték szabályzata

Szervező: Prémium Drinks & Hostess Kft., (székhely: 3300 Eger, Deák Ferenc u. 24., a továbbiakban: “Szervező”).

1. Általános rendelkezések:
Az Májusi nyereményjáték elnevezésű promóció (továbbiakban: „Promóció”) szervezője a Prémium Drinks & Hostess Kft., (székhely: 3300 Eger, Deák Ferenc u. 24.).
2. Promóciós mechanizmus és részvételi feltételek:
Promóciós mechanizmus:
1. 2024.05.06. 10.00. és 2024.05.30. 23:59. között a Prémium Drinks Facebook Drink Store oldalán Májusi nyereményjáték címmel fut a játék. Ezen időtartam alatt kommentekkel lehet részt venni a játékban a promóció posztja alatt.

MÁJUSI NYEREMÉNYJÁTÉK

- Válaszolj a következő kérdésre és Tiéd lehet az (1 üveg 10% 0,75L) édes élmény:

- Mikor ünnepelte első évét a Drink Store áruház?

- A: 2022. dec. 19.

- B: 2023. dec. 19.

-

Játék időtartama: 2024.05.06. 10:00-tól, 2024.05.30. 23:59-ig.

Sorsolás: 2024.05.31. 10:00.

Nyeremény: 1 üveg Natara édes pezsgő 10% 0,75L
(A változtatás jogát fenntartjuk.)

A 2024.05.30. 23.59. után feltöltött hozzászólások már nem vesznek részt a sorsolásban.

Részvételi feltételek:
A nyereményjátékban csak valós adatokkal regisztrált Facebook profillal rendelkező, 18 éven felüli magánszemélyek vehetnek részt. A játékban való részvétel feltétele a Promóciós mechanizmusban pontban foglalt feladat teljesítése, valamint a Promóciót meghirdető oldal moderációs alapelveinek betartása.

A feltöltött tartalmaknak az alábbi moderációs alapelveknek kötelezően meg kell felelniük:
Tilos bármely olyan komment írása, kép küldése, mely:
§ Vulgáris, obszcén, fenyegető, trágár, zaklató, veszélyes.
§ Mások jogait sértő, rágalmazás megvalósítására alkalmas, illetve rágalmazást valósít meg,
hamis, jogtalan.
§ Kisebbségi, vallási, faji, nemzetiségi vagy szexuális hovatartozást sértő.
§ Jogsértő: hatályos jogszabályba vagy jogerős hatósági rendelkezésbe ütközik,
bűncselekményre való felhívást, vagy felajánlkozást tartalmaz.
§ A jó ízlést sértő, pornográf, önkényuralmi jelképet ábrázoló képet, illetve ilyen témájú
weboldalra vezető linket tartalmaz.

§ Bármely bejegyzett iparjogvédelmi jogot – különösen, de nem kizárólagosan szabadalmi,
védjegy-, eredetmegjelölés-, származásjelölés-, vagy mintaoltalmat – sért.
§ Szerzői vagy azzal szomszédos jogokat sért.
§ Bevételi adatokat tesz közzé.
§ Erőszakos, erőszakot ábrázol.
Az a játékos vehet részt a nyereményjáték sorsolásában, aki a részvételi feltételeket
maradéktalanul betartja.
3. Kizárások
A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Prémium Drinks & Hostess Kft. munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8: 1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; Prémium Drinks & Hostess Kft. megbízásából a nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a nyereményjáték időtartama alatt egyoldalúan módosítsa, vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Lebonyolító közzéteszi a https://www.facebook.com/ Drink Store Facebook-oldalon. A játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

A nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban a https://www.facebook.com/ Drink Store Facebook-oldalon nyújtunk felvilágosítást.
A Promócióban való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a Promóció teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni. A részvételtől való elállást a játékos kezdeményezheti privát üzenet formájában a https://www.facebook.com/ Drink Store
Facebook-oldalán keresztül. A részvétel a jelen hivatalos szabályzat és Adatvédelmi nyilatkozat automatikus elfogadását jelenti.
3. Érvénytelen pályázat
A Promócióban érvénytelennek minősül minden pályázat, mely a jelen játékszabályzatban foglalt részvételi feltételnek nem tesz eleget, vagy a 2. pontban meghatározott promóciós
mechanizmusnak nem felel meg.
4. A játék időtartama.
A nyereményjáték 2024.05.31. 10.00 órakor kerül kihirdetésre és 2024.05.30. 23.59 órakor ér véget.
5. A nyertesek kiválasztása https://www.facebook.com/ Drink Store Facebook oldalon meghirdetett nyereményposzt hozzászólói közül véletlenszerűen kerül kisorsolásra egy, 18 életévét betöltött személy, a Szervező telephelyén, 2024.05.31. 10.00. órakor.
6. A nyeremények és a díjak átvételének feltételei.
A megnyert nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.
A nyertessel a Facebookon és Messengeren keresztül vesszük fel a kapcsolatot, a nyereményét a GLS csomagküldő szolgálaton keresztül juttatjuk el a nyertes által megadott címre. A nyertest https://www.facebook.com/ Drink Store Facebookon, egy új posztban és privát üzenetben is értesítjük a nyereményéről.
Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre vagy a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. Ezen kívül a nyertesnek a kiválasztást követően 5 munkanapon belül kell visszajeleznie a nyereménnyel kapcsolatban. A nyertes nevét a https://www.facebook.com/ Drink Store Facebook-oldalán, egy új posztban tesszük közzé. A Szervező nem vállal felelősséget a játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, illetve következményekért.
7. Nyereményekkel kapcsolatos díjfizetések
A jelen Promócióban részt vevő játékosokat a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség, ezeket a Szervező viseli.
A nyeremények kapcsán keletkező SZJA előleget a Szervező a hatályos adótörvények alapján megállapítja, és befizeti az illetékes adóhatóság részére. A nyeremények átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertes játékost terhelik.
8. Adatkezelés
A jelen adatkezelési szabályzatban az alábbi fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:
Adatkezelő: Prémium Drinks & Hostess Kft. (3300 Eger Deák Ferenc u. 24.) Érintett: aki az Adatkezelő szervezésében megjelenő nyereményjátékban részt vesz. Az adatkezeléssel érintett weboldalak konkrét és pontos címe: https://www.facebook.com/ Drink Store
1. Adatkezelő az Érintettel kapcsolatos személyes adatokat a jelen adatkezelési szabályzat szerint, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően kezeli.
2. A hozzájáruló nyilatkozat megadásával Érintett kifejezetten hozzájárul, hogy a megadott személyes adatait Adatkezelő a jelen adatkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezelje.
3. Az adatkezelés célja: marketing célú adatkezelés, az Érintett számára az Adatkezelő, valamint partnerei adatkezeléssel érintett elérhetőségeire ajánlatait tartalmazó üzenetek, hírlevelek, EDM-ek küldése.

4. Az adatkezelés jogalapja: az Érintettek hozzájárulása.
5. Adatkezeléssel érintett adatok köre: az Érintett által megadott személyes adatok (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím)
6. Adatkezelő köteles biztosítani, hogy az adatokat az Adatkezelőn kívül más ne ismerhesse meg, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik, vagy ahhoz az Érintett hozzájárul.
7. Az adatkezelés kezdő időpontja az Érintett által a hozzájáruló nyilatkozat megadásának időpontja, időtartama pedig az adatkezelés céljának fennállása, azaz a kapcsolattartás céljának megfelelő időtartammal egyezik meg. Az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve amennyiben azt az Érintett kéri, a személyes adatok automatikusan törlésre kerülnek.
8. Az Érintett jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, kérni személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. Érintett e jogait ingyenesen, az info@premiumdrinks.hu e-mail címre küldött nyilatkozattal gyakorolhatja. Tájékoztatás kérése esetén Adatkezelő a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül írásban válaszol. E tekintetben írásbeli közlésnek minősül az Érintett e-mail címére küldött válasz. Az Érintettnek jogában áll bírósághoz fordulni a személyes adataival kapcsolatos jogainak megsértése esetén.
9. Felelősség kizárása
A Promóció szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Promócióhoz kapcsolódó költségek, károk és veszteségek vonatkozásában.
Amennyiben a játékos jogosulatlanul nevez bármilyen tartalmat, a Szervező kizárja a Promócióból. Szervező, illetve a Lebonyolító nem vállal semmilyen felelősséget a jogosulatlanul nevezett tartalmakért, tévesen megadott adatokért. A Promóció szervezésében résztvevő cégek, valamint azok vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.
Amennyiben a nyertes játékos a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtőtől/Lebonyolítótól nem követelheti.
A résztvevő játékosok adatait nem a Facebook kezeli, a Promóciót a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható. A posztjátékkal kapcsolatban a Facebook mindennemű felelőssége kizárt. A nyereményjátékkal kapcsolatban a játékosok vagy más Facebook-felhasználók magatartásáért a szervezők semmilyen formában nem felelnek. Szervezők fenntartják a jogot, hogy a jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan felhasználói megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálják.
A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.
A Szervező nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért.

A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a játékosok a https://www.facebook.com/ Drink Store Facebook oldalon értesülhetnek.
A játékosok pályázatuk leadásával a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják, így az egyben a jelen játékszabályzat 8. pontja szerinti adatkezeléshez történő kifejezett hozzájárulásnak is minősül. Prémium Drinks & Hostess Kft. Szervező


Eger,2024.05.03.