Adatkezelési tájékoztató


A Prémium Drinks &  Hostess Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság) weboldal működése során  adatkezelőként  biztosítja  a  személyes  adatok  védelmét  és  az  információs  önrendelkezési  jog  gyakorlásának feltételeit. E körben megteszi a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket az  adatkezelés biztonságossága érdekében, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az  adatvédelmi és adatbiztonsági követelmények érvényesülését biztosítják. 

Társaságunk az adatkezeléssel érintettek személyes adatait bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályok  betartásával,  az  ide  vonatkozó  nemzetközi  ajánlásokra  is  tekintettel,  jelen  nyilatkozatunkban  foglaltaknak megfelelően kezeli. 

Az érintett a honlapunkra történő belépéssel és személyes adatai megadásával magára nézve elfogadja  a jelen nyilatkozatban rögzített feltételeket és kifejezetten hozzájárul azokhoz a jelen nyilatkozatban  foglalt adatkezelésekhez is, amelyek nem jogszabályi felhatalmazáson alapulnak. 

Az  érintett  személy  ilyen  irányú  kérése  esetén  a  kérelemben  foglaltaknak  megfelelő,  részletes  tájékoztatást nyújtunk az általunk kezelt, az érintettre vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés  céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységünkről.


Korábbi verziók

Ide kerülnek – érvényességi idejükkel – a korábban érvényes, módosított Adatkezelési tájékoztatók.

Az Adatkezelési tájékoztató változásaival kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségünknek itt, ezen az oldalon (https://premiumdrinks.hu/adatkezelesi-tajekoztato/) teszünk eleget.

 

Kik vagyunk

Prémium  Drinks  &  Hostess  Szolgáltató  Korlátolt  Felelősségű  Társaság ital nagy- és  kiskereskedelemmel  foglalkozó tárasaság, mely online értékesítés keretében is kiszolgálja ügyfelei  igényeit.

Cégnév: Prémium Drinks & Hostess Kft.
Képviselő neve: Hervai Róbert
Cím: 3300 Eger, Deák F. u. 24.
Adószám: 12955031-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-026243
E-mail: info [kukac] premiumdrinks.hu

A weboldalunk címe: https://premiumdrinks.hu.

 

1. Általános tájékoztató

Milyen jogokkal rendelkezik a Ön a saját adatai kapcsán

Honlapunk  felhasználói  bármikor  jogosultak  tájékoztatást  kérni  a  társaságunk  által  kezelt  saját  személyes adataikról, továbbá bármikor kérhetik azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását,  illetve törlését. 

Társaságunk  a  felhasználók  kérésére  tájékoztatást  ad  a  rájuk  vonatkozó,  társaságunk  által  kezelt  adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból  kapják vagy kapták meg a rájuk vonatkozó adatokat. Társaságunk a kérelem benyújtásától számított  lehető legrövidebb idő alatt,  legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 15 (Tizenöt) napon belül  írásban adja meg a kért tájékoztatást. 

A honlap felhasználója az általa megadott regisztrációs és egyéb személyes adatok közül egyes adatait  az internetes felületen is megtekintheti, ellenőrizheti, azokat szükség esetén módosíthatja. 

A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését vagy  -  a  jogszabályban meghatározott kivételekkel -  azok törlését kérni. Kötelező adatok törlése ugyanakkor  meghatározott esetekben kizárólag a regisztráció egyidejű törlése vagy valamely szolgáltatás lemondása  útján  lehetséges.    Nem  kerül  sor  az  adatok  törlésére,  amennyiben  azokra  jog  vagy  jogos  érdek  érvényesítése,  valamely  jogvita  eldöntése  érdekében  szükség  van.  Az  elutasítás  okáról  az  érintett  felhasználó haladéktalanul tájékoztatást kap, a döntéssel szemben jogorvoslattal élhet. 

A  személyes  adatok  törlésekor  azok  a  biztonsági  mentésekből  nem  kerülnek  utólagosan  törlésre,  azonban a következő biztonsági mentésben az érintett adat már nem szerepel.

Bármely – általunk  kezelt személyes adat esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely minden személyes adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Az ilyen adatokat pdf, csv, vagy xml formában bocsátjuk rendelkezésére.

Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Kérhető a személyes adatok korlátozása is. Ebben az esetben az érintett adatokat csak tároljuk, azokat a törvényben említett esetekben kezeljük.

Amennyiben kéri, lehetősége van az általunk kezelt adatainak helyesbítésére.

A személyes adataival kapcsolatos hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Amennyiben mi úgy ítéltük meg, hogy az Ön adatait jogos érdekünkből fakadóan kezeljük, de Ön ezzel nem ért egyet, lehetősége van tiltakozni az  az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Kérésére elektronikus formában átadjuk személyes adatait az Ön által meghatározott adatkezelőnek  (csv, vagy xml formátumban).

Tájékoztatásul közöljük, hogy az itt hivatkozott jogok gyakorlásához indokolt esetekben szükség lehet
a személyazonosság megfelelő igazolására. Tájékoztatásul közöljük, hogy az itt hivatkozott jogok gyakorlásához indokolt esetekben szükség lehet   a személyazonosság megfelelő igazolására.

Ha nem elégedett azzal, ahogyan személyes adatait kezeljük, panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) felé, melynek elérhetőségei:
Posta cím:  1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu
koordináták: É 47°30’56”; K 18°59’57”

 

Fogalmak és rövidítések a tájékoztatóban

A könnyebb olvashatóság érdekében használunk néhány rövidítést a tájékoztatóban, ezek a következők:

GDPR: az  Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, Általános Adatvédelmi Rendelet

Könyvelő: az a személy vagy szervezet, amely cégünk könyvelését, bérszámfejtését végzi
Webmester: 
Weboldalunk működéséért, az informatika háttér biztosításáért felelős jogi személy
Kártyaelfogadó: Az a jogi személy, amely elektronikus fizetés esetén a fizetés lebonyolításáért, ellenőrzéséért felel.
Kiszállító: A megrendelt terméket házhoz szállító cég
Címzett: Az a jogi személy, amelynek különböző célból személyes adatokat továbbíthatunk

 

2. Tájékoztató Weboldalunk látogatói részére

Mely személyes adatokat kezeljük, és milyen céllal:
Kapcsolatfelvételi űrlapok
Személyes adatokAz adatkezelés céljaJogalapTárolás határidejeCímzettek*Adatfeldolgozók
Név, email-címA kapcsolat felvételeAz érintett hozzájárulásaA megadásuktól számított következő év vége
Webmester
* GDPR II. fejezet 6. cikkel összhangban
Sütik használata

A weboldal sütiket (cookie) használ a zavartalan használat érdekében. Általános információkat a sütikről itt talál.

A weboldalunkon található sütik neve, célja és lejárati ideje:

  1. “cookie_notice_accepted” célja, hogy eltárolja, hogy az Ön már látta a sütikre vonatkozó bannert. Lejárati ideje30 nap
  2. “PHPSESSID” és “wp_woocommerce_session_…” a munkamenet azonosítására, bejelentkezés meglétének vizsgálatára, a kosár tartalmának megjegyzésére szolgálnak. Technikai okokból szükségesek Lejárati idejük a munkamenet vége.
  3. “age_gate” a felnőtteknek szóló tartalomra figyelmeztető oldal elfogadását jelzi. Lejárati ideje a munkamenet vége

 

3. Tájékoztató vásárlóink, szolgáltatásaink igénybe vevői részére

Mely személyes adatokat kezeljük, és milyen céllal
  • Személyes adat: A személyes adat az érintettre vonatkozó bármely információ, amely alapján  az érintett természetes személy akár közvetlen vagy közvetett módon azonosítható. Ez magában  [LAB4] megjegyzést írt: LINK  foglalja a nevet, számot, címet, helymeghatározó adatot, online azonosítót, telefonszámot és  például a születési adatot.  Azon információ, amely alapján a természetes személy nem azonosítható sem közvetlenül sem  közvetve – mint például statisztikai adatok – nem tekinthető személyes adatnak.
  • Érintett: Az az azonosított vagy azonosítható természetes személy, aki a honlapra látogat, vagy ott regisztrál.
Vásárlás, illetve szolgáltatás igénybevétele során kezelt adatok
Személyes adatokAz adatkezelés céljaJogalapTárolás határidejeCímzettekAdatfeldolgozók
Név, címBizonylat elkészítéseJogszabályi kötelezettségünk teljesítése8+1 évKönyvelő, KártyaelfogadóWebmester
Név, cím, telefonszám, email-címTermék kiszállításaA szerződés teljesítéséhez szükséges5 évKiszállítóWebmester
Publikus IP címJogviták elkerüléseJogos érdek*5 évnincsWebmester
* GDPR II. fejezet 6. cikkel összhangban
Kapcsolatfelvételi űrlapunk használata esetén kezelt adatok
Személyes adatokAz adatkezelés céljaJogalapTárolás határidejeCímzettekAdatfeldolgozók
Név, telefonszám, email-címKapcsolattartásAz érintett hozzájárulása5 évnincsWebmester

4. Adatbiztonság* GDPR II. fejezet 6. cikkel összhangban

4. Adatbiztonság

Társaságunk minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználóink által rendelkezésünkre  bocsátott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása  és  őrzése  körében.  Társaságunk  megteszi  a  szükséges  technológiai  és  szervezési  intézkedéseket  felhasználóink adatainak elvesztése, más célra való használata, engedély nélküli megismerése, kiadása,  megváltoztatása vagy megrongálása ellen. 

Társaságunk a felhasználók személyes adatokat tartalmazó adatbázisát olyan rendszeren tárolja, amely  a felhasználók egyedi azonosítását megköveteli, és biztosítja, hogy az abban foglalt adatokhoz csak az  arra jogosult személyek férhessenek hozzá. Az adatbázist kezelő rendszer zárt, csak belső hálózaton  keresztül hozzáférhető. Hálózatunkat tűzfal védi az illetéktelen külső behatolások ellen, a kiosztott  jogosultságoknak megfelelő hozzáférés szerint. 

A felhasználói adatok hozzáférése folyamatosan felügyelt. 

Az adatvesztések megakadályozására, illetve mérséklésére a tárolt adatok megfelelő rendszerességgel  mentésre és archiválásra kerülnek. 

E-mail címek felhasználása 

A Prémium Drinks & Hostess Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság figyelmet fordít az általa  kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így a felhasználóink által megadott  elektronikus levélcímekre tájékoztatást és/vagy reklámot tartalmazó leveleket társaságunk kizárólag a  jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. 

Az ügyfél bármikor visszavonhatja a hozzájárulását a hírlevélben elhelyezett linkre kattintással, az  info@_____________ email címre írott levéllel vagy a Társaság ügyfélrendszer felületén. A hírlevéllel  kapcsolatos adatbázist a Társaság kizárólag a hírlevelek küldéséhez használja fel.